Economics and Rural Development, Volume 1, Number 1

Enterprises with Involvement of Foreign Capital in Rural Areas

Wiesůawa Lizińska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Abstract

Direct foreign investments are an important factor influencing economic development of a given area. They are also particularly important to the rural areas of Poland characterised by under investment and the major problem of unemployment. To obtain detailed information, which is not available in mass statistics, research has been carried out by means of direct interview with entrepreneurs.  The study aims at providing an answer to the questions about FDI: what are the scale and locations in the region of Warmia and Mazury, particularly in rural areas, what is the type of activities (potential influence on the local system), what are the linkages among the enterprises with individual markets and whether they influence the intensification of such linkages, what are the main motives of foreign investors in this region. The companies with participation of foreign capital in the province of Warmia and Mazury are most frequently located in large cities while their share in the rural areas in the province does not exceed 2% (except for Olsztyn and Mrŕgowo counties). The studied companies (50%) mostly are involved in production. The majority of the companies carry out international (30%) and national-international activities. The respondents name contribution of capital (27.3% of responses), possibility of expanding the territorial coverage (20.5% of responses) and contribution of new technologies (18.4% of responses) as the major benefits resulting from the contribution of foreign capital to the enterprises.

Keyword(s): foreign capital, rural areas, development


References

Buckley A. (2002). Inwestycje zagraniczne, Skůadniki wartoúci i ocena, PWN, Warszawa.

Bůuszkowski J., Garlicki J. (1995). Spóůki z udziaůem kapitaůu zagranicznego w úrodowisku lokalnym, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, Warszawa.

FDI Confidence Index. (2002). A.T.Kearney, Alexandria. pp. 36.

Gawlikowska-Hueckel K. (2003). Perspektywy rozwoju gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji Polski z Uniŕ Europejskŕ. Zeszyty Naukowe UG, Ekonomia, pp.5-20.

Iwankiewicz K., Grzćdzińska E., Kisiel R. (2003). Napůyw bezpoúrednich inwestycji zagranicznych do Polski a wskaęniki makroekonomiczne polskiej gospodarki i jej ocena w oczach inwestorów w latach 1993-2002. Krajowa konferencja naukowa: Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce pp. 133-141, Toruń.

Karaszewski W. (2004). Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle úwiata. TNOiK, Toruń.

Lizińska W. (2004). Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne jako szansa rozwoju obszarów wiejskich. Wpůyw itegracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Szczecin, pp. 225-232.

Latocha T. (2003). Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionalny. Krajowa konferencja naukowa: Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce pp. 315-323, Toruń.

Measuring Globalization, Foreign Policy, january/february 2003, pp. 60-72.

Michaůków I. (2003). Bezpoúrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyýsza Szkoůa Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Smćtkowski M. (2000). Przedsićbiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym. Studia Regionalne i Lokalne 4, pp. 87-103.

The Global Competltiveness Report, World Economic Forum (2002). Genewa, pp. 12.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Economics and Rural Development ISSN 1822-3346 / eISSN 2345-0347

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editors: Prof. Dr Vilija Alekneviciene, Dr Gunita Mazure.