Economics and Rural Development, Volume 5, Number 2

EVALUATION OF SUPPORTED INVESTMENT IN LATVIAN FARMS EFFICIENCY

Ilze Upīte
Latvia University of Agriculture

Abstract

Investment support is aimed at attracting investments to agriculture. Although an extensive use of investment support is subject
to criticism, it accounts for a great deal of support for producers in the EU countries. In 2002-2008, the investment support for Latvian
farm modernisation co-financed by the EU investment programs amounted to LVL82.5 million. The amounts allocated for this
type of support account for 30-40% of the total funding for structural measures under EU support programs. In view of the extensive
support amount, it is all-important to evaluate the efficiency of supported investment. An evaluation was performed for a group of
324 Latvian farms representing rural enterprises from all Latvian regions. As a result of the research, an increase in the efficiency of
supported investment was identified – owing to an increase in the farm sizes and performance efficiency; on the other hand, investments
were recognised as a risk factor, which has a negative impact on the farm viability indicators.

Keyword(s): investments, investment support, efficiency of supported investment, investment profitability, return on investment


References

OECD (2009). Agricultural Policies in OECD Countries:

Monitoring and Evaluation. Available at:

http://www.oecd. org/dataoecd/37/16/43239979.pdf

Ash K. (2005). Agricultural Policies in OECD Countries:

A Positive Reform Agenda OECD. 40 p. Available at

Vol.5, No. 2, 2009 ISSN 1822-3346 Economics and Rural Development

http://www.adb.org/Documents/events/2005/atd/paperash.pdf

Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. (2000).

Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Izdevumu

sērija „Lauku uzņēmējs”, Rīga: KIF „Biznesa

Komplekss”, 168 lpp.

Geipele I., Fedotova K. (2007). The Competitiveness of

Businesses in the Latvian Countryside: Ways to Enhance.

International Scientific Conference Proceedings “Economic

Science for Rural Development 2007”, Volume No

, p. 246-252, Latvia University of Agriculture. ISSN

-3078

Gods U. (1998). Mikroekonomika: I daļa, Rīga: SIA

“Biznesa augstskola Turība”, 134 lpp.

Jakušonoka I., Jesemčika A., Ozola E. (2008). Assessment of Economic Viability for Agricultural Holdings Included into the FADN of Latvia. International Scientific

Conference Proceedings “Economic Science for Rural

Development 2008”, Vol. No 17, p. 77-85, Latvia University

of Agriculture. ISSN 1691-3078

Krastiņš O., Ciemiņa I. (2003). Statistika: mācību grāmata augstskolām, Rīga: LR CSP, 267 lpp.

LR Finanšu ministrija (2003) Latvijas attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programma 2004.-2006.gadam. Available at http://www.esfondi.lv/upload/

-saistosie_dokumenti/spd_lv_04122003.pdf

LR Zemkopības ministrija. Latvijas Lauksaimniecības un

Lauku attīstības SAPARD programmas paveikta (Expost)

novērtējums. Gala ziņojums 2007.gada novembris.

Available at

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/SAPARD_Expost_

Gala_zinojums.pdfSAPARD

LR Zemkopības ministrija. Latvijas lauku attīstības programma

-2013.gads. Available at

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/latvijas_lauku_attistibas_p

rogramma_final.pdf

Mazūre G. (2004). Kredītu, kredītu garantiju un investīciju loma lauku uzņēmējdarbības veicināšanā. Doctoral Dissertation, Faculty of Economics, Latvia University of Agriculture, 162 p.

Rozentāle S. (2008). Ilgtermiņa investīciju efektivitātes

novērtēšanas problēmas lauksaimniecībā. International

Scientific Conference Proceedings “Economic Science for

Rural Development 2008”, Vol. No 15, p. 183-188, Latvia

University of Agriculture. ISSN 1691-3078

Rurāne M. (2005). Finanšu menedžments, Rīga: Rīgas

Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas

augstskola, 384 lpp.

Rurāne M. (2007). Uzņēmuma finanses, Rīga: Jumava,

lpp.

Saktiņa D., Meyers W.H. (2005). Eiropas Savienības

līdzfinansētās un nacionālās lauku atbalsta programmas

Latvijā: gatavojoties jaunajam programmēšanas periodam,

Rīga: SIA Jelgavas tipogrāfija, 248 lpp.

Špoģis K., Radžele A. (2007). Subsidēšanas un darba

ražīguma sakarības lauksaimniecības uzņēmumos Latvijā.

International Scientific Conference Proceedings “Economic

Science for Rural Development 2007”, Vol. No 14,

p. 13-18, Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-

Upīte I. (2009). Investment Support for Agricultural Development in Latvia. Vision of the Modern Village. Siauliai

University, Lithuania, No 3 (16), p.316-323. ISSN 1648-9098

Upīte I., Rukmanis A. (2009). Support Available for Investments by Agriculture Holdings in Latvia. Agricultural

Sciences, T.16, No 3-4, Lithuanian Academy of Sciences,

p.170-178. ISSN 1392-0200

Vēveris A., Krieviņa A. (2006). Lauksaimniecības sektora attīstības rezultāti 2004.gadā un tendences 2005.gadā. Ko saka LEK? Latvijas lauksaimniecība, lauki un pārtika – ekonomikas attīstības procesi, publikācijas 11.krājums, Rīga: LVAEI, 17.-28. lpp.

Vēveris A., Leimane I., Krieviņa A. (2007). Efficiency

Analyses of Agricultural Sector in Latvia Compares to

Other EU Countries, Based on FADN Data. Proceedings

of the International Scientific Conference „Economic Science

for Rural Development 2007”, Vol. No 12, p.13-19,

Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-3078

Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. (2004).

Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas

pamatprincipi, Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”,

lpp.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Economics and Rural Development ISSN 1822-3346 / eISSN 2345-0347

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editors: Prof. Dr Vilija Alekneviciene, Dr Gunita Mazure.