Economics and Rural Development, Volume 5, Number 2

RISK MANAGEMENT PARADIGMS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Kazimirs Špoģis, Gunita Mazūre, Dana Švēdere
Latvia University of Agriculture

Abstract

The paper focuses on empirical opinions expressed by owners and managers of agricultural industrial enterprises, summarises
their practical knowledge, outlines the formation of strategic interpretations and paradigms of production development risks, describes
the experience of managers’ actions in risk situations, and deals with productivity risk issues. The exchange of views by managers
and owners of large farms attributable to different levels of the Industrial Era or the Knowledge Era of agriculture is summarised
separately to provide a more explicit disclosure of their opinions. Conclusions and final considerations of the paper include a
summary of the discussions and analytical studies.

Keyword(s): agriculture, industry, management, risks, risk management


References

Babris S. (2008). (Intervija Klintai Ločmelei „KV”) Kā,

strādājot mazāk, izdarīt vairāk? (How to Do More and Work

Less?) // Komersanta Vēstnesis

Boruks A., Krūzmētra M., Rivža P., Stokmane I. (2000). Dabas

un sociāli ekonomisko apstākļu mijiedarbība un ietekme uz

Latvijas lauku attīstību. Jelgava: LLU, pp. 150-158

Brālis V. (2007). Vadītājs vai administrators (Manager or

Administrator) //Direktors, No. 5 pp. 56-60

Circenis R. (2008). Gribu dalīties zināšanās (I Would Like to

Share My Knowledge) // Lauku Biznesa Laikraksts

Direktors (2007). Deivids Allens un viņa Getting Things

Done sistēma (David Allen and His Getting Things Done

System). No. 1(22), pp. 11-14

Doroško E., Mulfaits I. (2008). Veiksmes atslēga (Key of

Success). Intervija // Dienas Bizness

Drucker P.F. (2003). On the Profession of Management. /A

Harvard Business Review Book, Harward business School

Press, pp. 306

Galeja I. (2008). Saimniekošana ar vērienu ZS „Valneri”

īpašnieka Jura Laivenieka intervijas atreferējumi (Wide-scale

Management. Interviews with the Owner of the Farm

“Valneri”) // Agropols No. 5. pp. 28-29

Galeja I. (2008). Viesos pie saimnieka Zemgalē. Alvila

Grickeviča stāstījums (Visiting a Farmer in Zemgale) //

Agropols No.7, pp. 29-30

Karlovs G. (2008). Lai nauda strādā? (Let Money Work) //

Lauku Biznesa Laikraksts

Karlovs G. (2008). Būs vismodernākais Baltijā (The Most

Contemporary in the Baltics). Intervija Sandrai Diezinai //

Dienas Bizness

Ķikurs A. (2008). Lauksaimniecība ir aicinājums (Agriculture

is a Challenge). Intervija žurnālistei Inesei Galejai // Agropols

No. 6, pp. 28-29

Kreita Dz. (2008). Ziemas miežu šķirņu salīdzinājums

Zemgalē. (Comparison of Winter Barley Sorts in Zemgale)

//Agrotops, pp. 22-23

Miglavs A. (2008). Kas nosaka piena cenas? (Who

Determines Milk Prices?) // Agropols No. 8, pp. 16-17

Mihejeva L. (2005). Lēmumu pieņemšanas process

nenoteiktības (riskantā) situācijā (Decision- Making Process

in Risky Situations) // LLU Raksti. No.15(310), pp. 17-21

Možvillo V. (2008). Uzticība atmaksājas (Loyalty Pays

Back). Ilzes Būmanes redakcijā // Saimnieks LV., pp. 2-6

Ozola D. (2008). Saimniecību paplašina, lai var izdzīvot

(J. Bogdāna intervija) (Expansion of the Farm to Survive).

Dienas Bizness

Rivža P. (2004). Riska faktoru izvērtēšana un risku vadība

Latvijas lauksaimniecībā (Assessment of Risk Factors and

Risk Management in Agriculture) // LLU Raksti. No.

(306), pp. 3-8

Špoģis K. (2003). Dispozitīvo un intelektuālo risku

pārvaldība (Management of Predispositive and Intellectual

Risks) // LLU Raksti. No. 9(304), pp. 69-73

Špoģis K., Dobele A. (2004). Intelektuālie, profesionālie,

komerciālie un dokumentārie riski zemes izmantošanā Latvijā

(Intellectual, Professional, Commercial and Documentary

Risks in the Use of Land in Latvia) // LLU Raksti. No.

(306), pp. 33-40

Špoģis K., Siliņa L., Radžele A., Švēdere D. (2007).

Lauksaimniecības uzņēmumu vadīšanas riski (Management

Risks of Agricultural Enterprises) // Lauksaimniecības un

pārtikas risku vadīšana. Monogrāfija. Jelgava: LLU., pp. 71-128

Šuškeviča J. (2007). Riski, kas saistīti ar vadītājiem (Risks

Related to Managers) // Dienas Bizness

Sviķis E. (2008). Kurp virzās lauksaimniecība Latvijā? (Where

is Agriculture Heading for in Latvia?) // Saimnieks LV

Vēriņš A. (2008). Pampāļu zemes saimnieks Jānis Vaļķo

(Jānis Vaļķo - Farmer of Land at Pampāļi) // Saimnieks LV,

No. 6, pp. 11-14

Verje T. (2008). Latvijai diez vai izdosies attīstīt ražošanu (It

is Doubtful whether Latvia will be Able to Develop

Production) // (Intervija DB Ievai Mārtiņai). Dienas Bizness,

pp. 12-14

Volkova T. (2007). Kas ir radošā industrija un cik tā aktuāla

Latvijā (What is a Creative Industry and how Topical is it in

Latvia?) // Komersanta Vēstnesis


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Economics and Rural Development ISSN 1822-3346 / eISSN 2345-0347

This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editors: Prof. Dr Vilija Alekneviciene, Dr Gunita Mazure.